Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 038 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Gdańsk

Gdańsk, Waldorffa

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jan Staszewski

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137, 80-138 Gdańsk

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 229/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Jan Staszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10A, 80-126 Gdańsk, pokój A88, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Sławomir Scharmach , położonego przy ul.Waldorffa 3/8, 80-307 Gdańsk , dla którego Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00214820/0 .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w Gdańsku Matemblewie, przy ulicy Waldorffa, w budynku położonym wśród domów mieszkalnych wielorodzinnych. Lokal jest położony na parterze w budynku spełniającym funkcję usługowo-mieszkalną. Lokal składa się z czterech pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,9 m2 Stan lokalu jest dobry. Lokal jest przedmiotem umowy dzierżawy na czas określony. Umowa została zawarta 19.04.2012 r. na okres 25 lat , czyli do dnia 20.04.2037 r. Czynsz dzierżawny jest wynosi 1800 zł/ pół roku. Zgodnie z art. 1002 k.p.c. NABYWCA MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ DZIERŻAWY, W CIĄGU MIESIĄCA OD UPRAWOMOCNIENIA SIĘ POSTANOWIENIA O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI, Z ZACHOWANIEM ROCZNEGO TERMINU WYPOWIEDZENIA, O ILE UMOWA NIE PRZEWIDUJE TERMINU KRÓTSZEGO. UWAGA!!! RĘKOJMIA MUSI ZOSTAĆ WPŁACONA NAJPÓŹNIEJ W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG.

Suma oszacowania wynosi 292 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA O.Gdańsk skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 0 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 4983.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10A, 80-126 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jan Staszewski


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla