Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 29 535 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal na sprzedaż Gdańsk

Gdańsk

1 330 000 zł401.64 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: biuro nieruchomości
  • Cena za m2: 3 311 zł/m2
Przedmiotem przetargu jest (i) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 165 o powierzchni 533 m 2 wraz z prawem własności budynku biurowego o powierzchni 401,64 m 2 oraz budowli znajdujących się na nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00039025/6 oraz (ii) ruchomości zlokalizowane na nieruchomości wg załącznika nr 1 do regulaminu przetargu. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 ... ) oraz siedzibie spółki przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk. Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 ... ) i siedzibie spółki przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk. Cena wywoławcza: 1.330.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych) brutto. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku, w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania). Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy : DWS Wybrzeże Sp. z o.o. ul. Na Zboczu 75 80-110 Gdańsk Raiffeisen Bank Polska S.A. 41 ... ... najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 30 listopada 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2018 r., w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Prezesa Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osobę upoważnioną w obecności oferentów. Po stwierdzeniu, iż złożone, co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane w regulaminie, Prezes Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osoba upoważniona obligatoryjnie przeprowadzi w dniu i miejscu otwarcia ofert, aukcję (przetarg ustny). Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek DWS Wybrzeże Sp. z o.o. winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek DWS Wybrzeże Sp. z o.o. wskazany w niniejszym regulaminie. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz DWS Wybrzeże Sp. z o.o. w przypadkach, gdy: wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 9 lub wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 9. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. DWS Wybrzeże Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Prezes Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osoba upoważniona zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub aukcji na każdym etapie bez podania przyczyn, a także zmiany warunków przetargu lub aukcji na każdym etapie bez podania przyczyn. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego . Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Lokalizacja ogłoszenia podana przez ogłoszeniodawcę
biuro nieruchomości
Netinterpress
@