Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 038 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Gdańsk

Gdańsk, Kartuska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Andrzej Perzanowski

Kancelaria Komornicza, Korzeniowskiego 22, Gdańsk, 80-508 Gdańsk

tel. 58 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. 58 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 1214/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3 Maja 9 A, 80-802 Gdańsk, pokój E 1.10 A, budynek E odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności lokalu użytkowego o pow. 106,80 m2 oraz udział w wysokości 13/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (działka nr 134/2 o pow. 188 m2) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (nr nieruchomości KW GD1G/00043204/6, z której wyodrębniono lokal) należącej do dłużnika: "TELMARK" SPÓŁKA z o.o. , położonej przy ul. Kartuska 78, 80-104 Gdańsk , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00076238/3 .

Suma oszacowania wynosi 382 941,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 205,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 294,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA Gdańsk skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 2 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 0465.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Andrzej Perzanowski


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla